Bëhuni shpërndarës

Forma e regjistrimit të shpërndarësit / agjentit të autorizuar

Emri i kompanisë (vulë   Vendi  
Adresë  
Tel   Faks   Uebfaqe  
Gradë   Rajoni i shitjeve   Detyra e shitjeve  
Statusi financiar
Regjistruarkapitali          Fondet operative  
AdresëTel  
Banka dhe llogaria   Numri i ID i tatimpaguesit  
Qarkullimi në tre vitet e fundit  2014 2015 2016  
       
Numri i të punësuarve
Personeli total Menaxher Shitës Teknik Të tjerët
         
Kompania e Informacionit
Zona e zyrës   Vetitë Vetë-ndërtim 口 Qira
Trego dyqanin Po 口 Jo 口 Zona Vetitë Vetë-ndërtim 口 Qira
Drejtori dhe kontakti
Menaxher i përgjithshëm   Drejtori   Biznes / blerje  
Produkt
Lloji Markë dhe model Shitje vitin e kaluar Mënyra e shitjes
       
       
Profili i kompanisë 

BashkangjitCertifikata e regjistrimit të ndërmarrjes së lidhur; Fotokopje ID e përfaqësuesit ligjor

Na dërgoni me email: Ecubmaker@zd3dp.com